Urban Nature // Dennis Hensel

| 0 comments


I flere år har fas­ci­na­tio­nen af eroderet ter­ræn været omdrejn­ingspunk­tet for mine billeder. Jeg er altid inspir­eret af store og små natur­o­plevelser — fra mine rejser og fra den vin­d­blæste, vestjyske natur.

I 2010 søgte jeg nye græs­gange. Jeg fly­t­tede fra Art Direc­tor job­bet i Vestjyl­land til HF-studiet i Aarhus. Selvom inspi­ra­tio­nen fra naturen lig­ger dybt i mig, så benægter min urbanis­er­ing sig ikke.

Ref­er­en­cen til graf­fi­tien har længe spøgt, men der er i den sen­este pro­ces dukket nye ele­menter op i mine malerier og teg­ninger i form af spo­radiske sprittusch-kruseduller, som skaber kon­trast til det pæne. De små frag­menterede fugle i bladguld lever frit imellem ”tags” — som når man selv befinder sig, helt uskyldigt, på et offentligt toi­let mellem sjofel­heder og ulæselige, anonyme sig­na­turer i et per­son­ligt øje­b­lik, eller når vi i byen eksponerer vores vas­ketøj mellem gav­lene, skaber boheme-scenarier og iagt­tager fuglenes linedans.

I min for­tolkn­ing er under­tø­jet blevet strip­pet for funk­tion – som en parafrase til René Magrittes: ”Ceci n’est pas une pipe”/”Dette er ikke en pibe”. I mit til­fælde er det ikke under­bukser. Det er billeder af under­bukser, som ikke har anden funk­tion, end hvad et sim­pelt figen­blad kunne have klaret – helt naturligt!

Skriv et svar

Required fields are marked *.