17. juli 2012
by Dennis Hensel
0 comments

Urban Nature // Dennis Hensel


I flere år har fas­ci­na­tio­nen af eroderet ter­ræn været omdrejn­ingspunk­tet for mine billeder. Jeg er altid inspir­eret af store og små natur­o­plevelser — fra mine rejser og fra den vin­d­blæste, vestjyske natur.

I 2010 søgte jeg nye græs­gange. Jeg fly­t­tede fra Art Direc­tor job­bet i Vestjyl­land til HF-studiet i Aarhus. Selvom inspi­ra­tio­nen fra naturen lig­ger dybt i mig, så benægter min urbanis­er­ing sig ikke.

Ref­er­en­cen til graf­fi­tien har længe spøgt, men der er i den sen­este pro­ces dukket nye ele­menter op i mine malerier og teg­ninger i form af spo­radiske sprittusch-kruseduller, som skaber kon­trast til det pæne. De små frag­menterede fugle i bladguld lever frit imellem ”tags” — som når man selv befinder sig, helt uskyldigt, på et offentligt toi­let mellem sjofel­heder og ulæselige, anonyme sig­na­turer i et per­son­ligt øje­b­lik, eller når vi i byen eksponerer vores vas­ketøj mellem gav­lene, skaber boheme-scenarier og iagt­tager fuglenes linedans.

I min for­tolkn­ing er under­tø­jet blevet strip­pet for funk­tion – som en parafrase til René Magrittes: ”Ceci n’est pas une pipe”/”Dette er ikke en pibe”. I mit til­fælde er det ikke under­bukser. Det er billeder af under­bukser, som ikke har anden funk­tion, end hvad et sim­pelt figen­blad kunne have klaret – helt naturligt!

4. juli 2012
by Dennis Hensel
0 comments

Derude hvor kragerne bliver taget af vinden

Else­beth Øberg

På det sted hvor fyrretræerne stædigt griber fat i klit­terne, der hvor marsken tager over – lig­ger et hvid­kalket hus­man­d­sted og gal­leri – ”Mærskhuset”.

Her bor en rigtig kunstner-original, Else­beth Øberg, som med flid og strid lader kreativiteten få frit løb og med lige por­tioner ærbødighed, frækhed og fan­denivold­skhed tager kam­pen op med naturen på den mest forun­derlige vis. Om det er naturen eller Else­beth, som får det sid­ste ord, skal opleves ved selvsyn, men der kan ikke sås tvivl om, at ”kam­pen” bliver kæm­pet med et glimt i øjet.

De 12 dis­ci­ple
I mare­hal­men stikker de 12 dis­ci­ple hov­ed­erne frem, som om de har stået der og stir­ret i hun­dreder af år og ikke har ænset, at de grad­vist er blevet tilsandet til halsen – men man kan ikke bebre­jde dem for deres dorskhed, for der er rigtigt meget at kigge på både inden­for og ude omkring Mærskhuset.

Skif­tende udstill­inger
Foru­den Else­beths egne værker: malerier, keramik … krage­fød­der, fyrretræs­rød­der og halsen af en svane – fristes man til at sige – så byder gal­leriet også på skif­tende udstill­inger som­meren over.
Anna Ander­sen viser hen­des bud på flisedesign og tryk. Der er fotografier af brølende bøl­ger og vidt­strakte land­sk­aber af Ane Mar­grethe Bjerre. Kirsten Røjle viser hen­des vade­havs­mo­tiver. Fotografier af Niels Lin­neberg. Kent Nørby Ander­sen byder på malerier med vid og humor. Der er keramik af Bodil Ganer Tol­søe, og Den­nis Hensel hænger under­hylerne til tørre i urban nature.

Ferniser­ing
Den 14. juli 2012, kl. 14:00–17:00 er der ferniser­ing på udstill­in­gens 2. del, hvor Den­nis Hensel og Kent Nørby Ander­sen ind­tager stalden og loftet efter Kirsten Røjle og Ane Mar­grethe Bjerre.
Gal­leriet har åbent lørdage og søndage fra kl. 10:00–17:00 i peri­o­den frem til den 16. sep­tem­ber. Der er gratis entré.
Mærskhuset v/ Else­beth Øberg, Mærskvej 10, 6830 Nr. Nebel. Læs mere om Mærskhuset på hjemmes­i­den: www.maerskhuset.dk

28. september 2011
by Dennis Hensel
0 comments

Udstillinger i oktober 2011

1. — 31. okto­ber Kul­tursta­tio­nen i Skør­p­ing
Udstiller jeg solo i Glasarkaden/KulturStationen, Sver­rig­gårdsvej 4, 9520 Skør­p­ing
Læs mere på: http://www.kulturstationen.dk/

Kul­turSta­tio­nen, Skørping

 2. - 23. okto­ber Gal­leri Gl. Præstegård i Skjern
Udstiller jeg sam­men med Eva Joensen, Eva Bay, Lil­lian Sonne, Hansen, Tove Lau­rit­sen, Randi Platz, Jette Löven Dall og Louise Hjer­rild i Gal­leri Gl. Præstegård, Præstegårdsvej 28, 6900 Skjern
Læs mere på: http://www.glpraestegaard.dk/

Gal­leri Gl. Præstegård 

28. september 2011
by Dennis Hensel
2 Comments

Bousøgaard Sommerudstilling 2011

23. juli - 28. august Bousø­gaard Som­merud­still­ing 2011

Udstill­in­gen er åbent ons­dage, lørdage og søndage i udstill­ingspe­ri­o­den fra kl. 13–16. Den 6. august er der ekstra­ordinær “Kun­stdag” med Raku-brænding, teg­n­ing og musik. Bousø­gaard åbner i år porten op for pub­likum til endnu en spæn­dende og alsidig kun­studstill­ing med både lokale og uden­bys kun­st­nere fra hen­holdsvis Skjern, Thisted, Ringkøbing, Køben­havn og Aarhus. Lone Hvid, Ib Beier, Den­nis Hensel og selvføl­gelig Ellen-Margrethe R. Chris­tiansen selv er alle gen­gan­gere. Imens Bente Kamma Erik­sen og Matias Schultz udstiller for deres første gang på den gamle vestjydske gård. Udstilin­gen i år kom­mer til at byde på både keramik, maleri, bland­teknik og skulp­tur. Kun­st­nerne vil skiftes til at være til stede i åbn­ingsti­den. Foru­den gal­leriet byder Bousø­gaard også inden­for i eget museum med dansk, deko­r­eret lertøj.
Bousø­gaard, Bousøvej 6, Stauning, 6900 Skjern, tlf. 97 36 91 72, http://www.bousoegaard.dk/